Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1. Ondernemerscoach Marjan is in deze algemene voorwaarden de opdrachtnemer, gevestigd te Steenwijk en ingeschreven onder KvK-nummer 90258622. In deze algemene voorwaarden wordt zij ‘Ondernemersdroom’ genoemd.

1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan klant tegen betaling een online programma en/of (1op1)coaching bij Ondernemersdroom afneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en facturen van Ondernemersdroom.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Ondernemersdroom worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. Ondernemersdroom behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. In dit geval zal Ondernemersdroom de nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Klant heeft de mogelijkheid om via de website van Ondernemersdroom de door haar aangeboden diensten en producten af te nemen.

3.2. Indien klant een bestelling plaatst via de website, gaat klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens de bestelling te plaatsen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

3.3. Indien Ondernemersdroom en klant werkzaamheden overeenkomen die afwijken van het standaard aanbod, zal Ondernemersdroom aan klant een aanbod op maat sturen.

3.4. Een aanbod op maat heeft een geldigheidstermijn van 14 kalenderdagen.

3.5. Ondernemersdroom kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6. Een uitgebracht aanbod geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De prijzen die in de overeenkomst staan vermeld, zijn exclusief BTW en op basis van een prijs per programma of coachingstraject. In bepaalde gevallen kunnen partijen een prijs op uurbasis afspreken. Eventuele kosten voor derden en reis- of materiaalkosten zijn hier niet bij inbegrepen en worden afzonderlijk gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

4.3. De prijzen die Ondernemersdroom bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft Ondernemersdroom het recht om deze prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden

4.4. De prijs voor de door Ondernemersdroom geleverde diensten of producten dient direct bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan. Klant heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor betaling in termijnen. Indien klant kiest voor deze laatste optie, dient de eerste termijn direct bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan. De overige termijnen worden vervolgens maandelijks per automatische incasso afgeschreven, tenzij automatische incasso niet mogelijk is omwille van de hoogte van het te incasseren bedrag.

4.5. Indien klant kiest voor het betalen in termijnen, worden extra kosten aangerekend. Deze extra kosten zijn opgenomen in de prijs die klant per termijn dient te betalen. De prijzen van de termijnen worden weergegeven in het aanbod. Klant ontvangt voor elke termijn een aparte factuur.

4.6. Wanneer automatische incasso omwille van de hoogte van het te incasseren bedrag niet mogelijk is, dienen de termijnen maandelijks voldaan te worden middels een betaallink. Phil van Son zal ervoor zorgen dat klant deze betaallink maandelijks ontvangt gedurende de betaalperiode.

4.7. Indien bij het betalen in termijn sprake is van automatische incasso, geeft klant direct toestemming tot automatisch incasseren via een e-mandaat tijdens de betaling van de eerste termijn.

4.8. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de prijs verandert, zal Ondernemersdroom het bedrag van de automatische incasso aanpassen. Ondernemersdroom zal in dit geval minimaal 14 kalenderdagen voor de incassodatum een incasso vooraankondiging sturen naar klant, waarin het nieuwe bedrag vermeld staat.

4.9. Indien klant meent dat een bedrag onterecht geïncasseerd is, heeft zij het recht om de incasso binnen 8 weken na incassodatum te storneren. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat klant de incassomachtiging ook naar haar bank stuurt, is er sprake van een zakelijke incasso. In dat geval heeft klant geen storneringsrecht.

4.10. Indien partijen betaling in termijnen middels een betaallink overeenkomen, dient het bedrag voor de betreffende termijn binnen 14 kalenderdagen na de ontvangstdatum van de betaallink te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, in het betaalverzoek een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.11. Klant is van rechtswege in verzuim, indien zij haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Dit geldt ook indien een automatische incasso niet kan plaatsvinden of onterecht wordt gestorneerd. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, zal wettelijke rente verschuldigd zijn.

4.12. Indien klant in gebreke of in verzuim is, komen alle redelijke kosten die Ondernemersdroom maakt om de vordering te innen voor klant.

4.13. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen van Ondernemersdroom op klant direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Ondernemersdroom ter beschikking te stellen.

5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Ondernemersdroom zal vertrouwelijk met de gegevens omgaan.

5.4. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of deze niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van klant.

5.5. Indien klant gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers, bestanden of software, staat zij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere schadelijke factoren bevatten.

5.6. Klant vrijwaart Ondernemersdroom voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Ondernemersdroom voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen en ter beschikking gestelde informatie van klant. Klant kan Ondernemersdroom echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2. Klant is zich ervan bewust dat resultaten niet direct zichtbaar zijn en dat Ondernemersdroom zich tot het uiterste zal inspannen klant te helpen meer klanten te werven, maar dat deze resultaten ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de inzet van klant en eventuele werknemers van klant.

6.3. Klant zal alle opdrachten verleend door Ondernemersdroom naar beste vermogen maken en invullen.

6.4. Ondernemersdroom zal klant nimmer verplichten bepaalde handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Klant is volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van door Ondernemersdroom gegeven advies.

6.5. Indien klant een coachingstraject afneemt, is klant zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de coachingssessies binnen de overeengekomen termijn. Sessies die niet binnen de overeengekomen termijn zijn ingepland, komen te vervallen.

6.6. Coachingssessies vinden online of live plaats. Klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste software om de sessies te laten plaatsvinden.

6.7. Ondernemersdroom voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

 

Artikel 7 – Wijziging en annulering

7.1. Ondernemersdroom is niet gehouden toe te stemmen met door klant gevraagde wijzigingen of aanvullingen aan de overeenkomst. Wanneer zij dit wel doet en partijen in samenspraak de overeenkomst wijzigen of aanvullen, kan dit resulteren in meerwerk. Meerwerk wordt op basis van een nacalculatie bij klant in rekening gebracht. Indien de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit, of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal Ondernemersdroom klant hier eerst van op de hoogte stellen.

7.2. Indien zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is Ondernemersdroom bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Ondernemersdroom is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

7.3. Wanneer klant na het accepteren van een aanbod de overeenkomst wenst te annuleren, blijft de gehele betalingsverplichting bestaan, tenzij anders overeengekomen of een wettelijke verplichting anders bepaalt.

7.4. De gehele betalingsverplichting blijft ook bestaan, indien klant de overeenkomst tussentijds wenst te annuleren, tenzij anders overeengekomen of een wettelijke verplichting anders bepaalt.

7.5. Een losse sessie of call, al dan niet binnen een traject of programma, kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 24 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie binnen een traject of programma wordt verplaatst, dienen alle sessies binnen de looptijd van het traject plaats te vinden. Sessies die na afloop van de trajecttermijn nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen, wat geen invloed zal hebben op het totaalbedrag, of kunnen worden afgenomen tegen meerprijs.

7.6. Wanneer klant te laat is voor een coachingssessie, wordt de verstreken tijd niet ingehaald. Indien klant meer dan 10 minuten te laat komt voor een sessie, komt deze te vervallen, tenzij anders overeengekomen.

7.7. Voor de deelname aan bepaalde trajecten en programma’s werkt Ondernemersdroom met een kennismakingsgesprek en/of deelnamevereisten. Ondernemersdroom is gerechtigd om op basis van het kennismakingsgesprek of verschafte informatie omtrent vaardigheden personen van deelname uit te sluiten.

7.8. Sommige trajecten of programma’s bevatten een groepselement. Indien dit het geval is, is Ondernemersdroom gerechtigd een minimum aantal deelnemers te verlangen. Wanneer dit minimum aantal niet wordt bereikt, vindt het traject of programma niet plaats. Indien een traject of programma omwille van deze reden wordt geannuleerd, zal Ondernemersdroom het eventueel reeds betaalde bedrag terugbetalen. Klant kan in dit geval echter ook kiezen om deel te nemen aan een volgend traject of programma. Indien klant kiest om aan een later programma deel te nemen, behoudt Ondernemersdroom zich het recht voor de prijs van het programma te wijzigen of te beslissen geen volgend groepstraject plaats te laten vinden. Wanneer klant niet akkoord gaat met de prijswijziging of geen volgend traject plaatsvindt, zal Ondernemersdroom klant het reeds betaalde bedrag terugbetalen.

7.9. Ondernemersdroom houdt bij het plannen van groepssessies zo veel mogelijk rekening met de beschikbaarheid van de deelnemers. Wanneer klant op een geplande datum niet aanwezig kan zijn, zal Ondernemersdroom de lesstof dan wel opname na afloop van de sessie beschikbaar stellen. Opnames kunnen worden teruggekeken tot het einde van de looptijd van het traject of programma. De groepssessies kunnen na het plannen van een datum niet worden verzet of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.

7.10. In het geval dat Ondernemersdroom onverhoopt verhinderd is, stelt zij klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Klant en Ondernemersdroom zullen in samenspraak proberen de sessie of de looptijd van het traject te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien klant van dit recht gebruikmaakt, zal voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, Ondernemersdroom klant terugbetalen. Klant heeft, wanneer deze gebruik maakt van het recht tot ontbinding, echter geen recht op het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.

Artikel 8 – Online programma’s

8.1. Toegang tot een online programma wordt verschaft nadat klant het voor het online programma verschuldigde bedrag heeft voldaan, tenzij anders overeengekomen.

8.2. Indien de content in één keer volledig beschikbaar wordt gesteld, is een online programma uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag, tenzij partijen bij een bepaald programma een ‘niet goed, geld terug’ garantie van 14 kalenderdagen zijn overeengekomen. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan, in welk geval de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.

8.3. Doordat voor het beschikbaar stellen van een online programma gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Ondernemersdroom niet garanderen dat een online programma op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

8.4. De tijdens de looptijd van een online programma geleverde informatie blijft eigendom van Ondernemersdroom. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan. Voor programma’s waar klant voor onbepaalde tijd toegang tot heeft, zal Ondernemersdroom klant alle content van het programma toezenden, indien zij ooit haar bedrijfsactiviteiten stopzet.

8.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het opvolgen en toepassen van de in een online programma opgedane kennis.

8.6. Het is klant niet toegestaan om haar inloggegevens voor een online programma aan derden ter beschikking te stellen.

8.7. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud een online programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is klant niet toegestaan in de 12 maanden na afronding van de inhoud van de leeromgeving een soortgelijk aanbod te creëren.

8.8. Ondernemersdroom behoudt zich het recht voor deelnemers die misbruik maken van (content van) online programma’s, andere deelnemers lastigvallen, of ander ongewenst gedrag vertonen, van verdere toegang tot het online programma uit te sluiten. Ondernemersdroom heeft dit recht tot uitsluiting ook, indien zodanige feiten aan Ondernemersdroom bekend zijn, voordat klant toegang heeft gekregen tot het online programma. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor een online programma onverlet.

8.9. Het is klant toegestaan om screenshots te maken van een online programma. Screenshots mogen in beperkte mate gedeeld worden. Klant is in dit geval gehouden om de naam van Ondernemersdroom te vermelden.

8.10. Ondernemersdroom is gerechtigd de inhoud van een online programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.

8.11. Tijdens de toegang tot een online programma kunnen deelnemers onderling communiceren. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van  Ondernemersdroom

8.12. Het staat Ondernemersdroom te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 9– Workshops

9.1. Ondernemersdroom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In het geval de locatie of datum door Ondernemersdroom wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

9.2. Indien een workshop door omstandigheden waar Ondernemersdroom geen invloed op kan uitoefenen niet offline plaats kan vinden, is zij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

9.3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, is deze gerechtigd het aankoopbewijs door te verkopen, zolang de nieuwe gegevens tijdig aan Ondernemersdroom worden doorgegeven en het niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs.

9.4. Klant kan, indien de overeenkomst voor het volgen van een workshop op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden, een bepaalde datum is afgesproken, of klant ondernemer is, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.

9.5. Indien klant particulier is en haar deelname aan de workshop na afloop van de wettelijke bedenktermijn wil annuleren, is zij de door Ondernemersdroom reeds gemaakte kosten verschuldigd. Wanneer klant ondernemer is en haar deelname wenst te annuleren, blijft de volledige betalingsverplichting bestaan.

9.6. Het is klant toegestaan in beperkte mate beeld- en geluidsopnames te maken tijdens de workshop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.7. Ondernemersdroom behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die Ondernemersdroom of klant redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

10.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering

van de overeenkomst met een particuliere klant geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang klant en Ondernemersdroom niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Beide partijen hebben het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

10.3. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

10.4. Als klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft Ondernemersdroom het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Ondernemersdroom is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

11.2. Ondernemersdroom is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het toepassen en opvolgen van advies dat is gegeven tijdens de uitvoering van de overeenkomst. 

11.4. Ondernemersdroom is na afloop van de overeenkomst niet aansprakelijk voor door klant genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen, die zij op basis van de door de samenwerking opgedane kennis heeft genomen of uitgevoerd.

11.5. Ondernemersdroom is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen van derden.

11.6. Indien klant schade aanbrengt aan materiaal dat door Ondernemersdroom ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is klant gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.

11.7. Indien Ondernemersdroom een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij anders overeengekomen of de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

11.8. Klant vrijwaart Ondernemersdroom tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door Ondernemersdroom uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1. Op alle door Ondernemersdroom gegeven adviezen, ter beschikking gestelde content, (online) programma’s of andere materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij Ondernemersdroom. Het is klant niet toegestaan materiaal te verveelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken of aan te leveren aan derden buiten de licentie of overeengekomen doelen.

12.2. Het is klant toegestaan om voor eigen gebruik beeld- en geluidsopnames te maken van coachingsessies. Indien klant wenst (gedeelten van) deze opnames te delen, dient zij hiervoor apart toestemming te vragen aan Ondernemersdroom.

12.3. Indien klant handelt in strijd met de bepalingen uit dit artikel, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ondernemersdroom.

12.4. Indien er sprake is van een inbreuk zoals benoemd in het voorgaande lid, zal dit resulteren in een direct opeisbare vergoeding. Deze vergoeding bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, en zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

Artikel 13 – Bijzondere bepalingen

13.1 Klant en Ondernemersdroom zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

Artikel 14 – Klachten

14.1. Indien klant een klacht heeft, dient zij deze binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Ondernemersdroom zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

14.2. Indien een klacht buiten de periode van 14 kalenderdagen kenbaar wordt gemaakt, is Ondernemersdroom niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen.

14.3. Ondernemersdroom dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

14.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 – Geschillenbeslechting

15.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Indien zich een geschil tussen klant en Ondernemersdroom voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

15.3. Geschillen tussen klant en Ondernemersdroom zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ondernemersdroom is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

15.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Ondernemersdroom en betrokken derden 12 maanden.